NEW Story

หลักสูตรการร้องเพลงเบื้องต้น

 


            หลักสูตรการร้องเพลงเบื้องต้น เป็นหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่พัฒนาโดยร่วมมือกับนันทนาสตูดิโอ โดยครูแอน (นันทนา บุญหลง) ครูสอนร้องเพลงชั้นนำคนหนึ่งของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2550 ซึ่งสถาบันการศึกษาทางไกลพิจารณาว่าเนื้อหาบทเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้นี้ สามารถเป็นพื้นฐานให้กับผู้ที่สนใจเรียนรู้การร้องเพลงได้เป็นอย่างดี จึ่งได้นำสื่อชุดนี้เผยแพร่แก่ผู้สนใจให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย 

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

หลักสูตรเพลงและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 


            สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรเพลงและกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ในปี พ.ศ.2550 สำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถใช้เพลงและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง และได้ยุติการจัดการเรียนการสอนไปในปี พ.ศ.2554 แต่พิจารณาว่าหลักสูตรและสื่อที่พัฒนาไว้ยังคงมีประโยชน์กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย จึงได้นำขึ้นช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

หลักสูตร การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย

 


            สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงาน กศน. ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย ในปี พ.ศ.2550 สำหรับจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถใช้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมองให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง และได้ยุติการจัดการเรียนการสอนไปในปี พ.ศ.2554 แต่พิจารณาว่าหลักสูตรและสื่อที่พัฒนาไว้ยังคงมีประโยชน์กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย จึงได้นำขึ้นช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ตามอัธยาศัย

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

สค33009 : ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 3

 

          ศึกษาประวัติพระพุทธศาสนา หลักของพุทธศาสนา พุทธศาสนากับประชาธิปไตย พระพุทธศาสนา กับการดํารงชีวิต แบบอย่างการดําเนินชีวิตจากบุคคลในพระพุทธศาสนา การสืบทอดพระพุทธศาสนา โครงสร้างทางสังคม การประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมและความสําคัญ ของการปกครองระบบประชาธิปไตย ความขัดแย้งทางการเมืองและแนวทางแก้ไข 

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

WS33023 : Creative Lines : Everyone Can Do

 


        Meaning, importance and forms of drawing, setting of art component on drawing, practice sketching, basic on drawing, giving light and shadow, drawing still life and practice on scenery drawing

Learn more CLICK!

ฺBF33007 : English for Travelling


        ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง การขอรับและให้บริการ การติดต่อ  ซื้อขาย การสอบถามข้อมูลเกี่กับการเดินทาง การโฆษณาและบริการ แผนที่ แผนภูมิ ตาราง คูปอง  แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการเดินทาท่องเที่ยว การใช้บริการขนส่งสาธารณะ บริการ สื่อสาร บริการติดต่อสอบถามต่าง ๆ และแบบฟอร์มที่สำคัญประเภทต่าง ๆ 

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK! 

สค32034 : ประวัติศาสตร์ชาติไทย

 


มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครองในโลก และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความมั่นคงของชาติ

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

OP31001 : Channels for Occupational Expansion

 


        This textbook emphasizes mostly on working processes of learning and the samples in agriculture. However, other occupations can also bring these processes to be applicable.

Learn more CLICK!

OP33046 : Digital Life

 


Students can gain knowledge from other learning resources, ie. Study from textbooks or other resources related to this subject, study from an internet, study from museum, exhibition, various performances, study from resource persons, etc.


Learn more CLICK!

พท33019 : สร้างสรรค์ภาษาไทยในบทเพลง

 


ศึกษาบทเพลงที่มีความสำคัญ เป็นสื่อสร้างสรรค์อันล้ำค่าของมนุษย์ที่สะท้อนเรื่องราวของชีวิต วัฒนธรรมและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายด้วยกลวิธีการใช้ถ้อยคำสำนวนภาษาด้านวรรณศิลป์เพื่อยกระดับจิตใจ ความรู้สึกดีใจ เสียใจ เศร้าใจ ปลุกใจและภูมิปัญญาของผู้ฟังให้สูงขึ้น นำความบันเทิงใจให้คิดดี ประพฤติดี วิเคราะห์ วิจารณ์บทเพลงแต่ละสมัย เข้าใจคุณค่าทางสุนทรียภาพการเลือกสรรถ้อยคำให้มีความหมายเหมาะสมสะเทือนอารมณ์ผู้ฟัง คุณค่าทางสาระประโยชน์ให้คติสอนใจ ปลุกใจ สอดแทรกสภาพสังคม วัฒนธรรมของผู้ฟัง

ศึกษาเพิ่มเติม CLICK!

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนสถาบันการศึกษาทางไกล. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand