NEW Story

การสอบประเมินความรู้และประสบการณ์

  สถาบันการศึกษาทางไกล มีการรับสมัครสอบประเมินความรู้และประสบการณ์ในแต่ละ ภาคเรียน โดยรับสมัครนักศึกษาภาคเรียน ที่ 2 เป็นต้นไปที่มีความรู้ความพร้อมในแต่ละรายวิชา หากมีการเปิด สอบประเมินความรู้และประสบการณ์ สถาบันการศึกษาทางไกลจะแจ้งให้ทราบ อ่านเพิ่มเติม...

การเทียบโอนและการรักษาสภาพ

นักศึกษาที่มีผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิมและมีความประสงค์ขอเทียบโอนผลการเรียน สถาบันการศึกษาทางกลจะดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้ โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาปกติและ ยื่นคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน อ่านเพิ่มเติม...

การลงทะเบียนเรียน

การลงทะเบียนเรียนรายวิชา ในแต่ละภาคเรียน สถาบันการศึกษาทางไกลจะเปิดให้นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามกำหนดระยะเวลาดังนี้ อ่านเพิ่มเติม...

การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน

สถาบันการศึกษาทางไกลจะรับนักศึกษาใหม่ทุกภาคเรียน โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคเรียน และก าหนดช่วงระยะเวลาดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม –15 พฤศจิกายน  อ่านเพิ่มเติม...

การเรียนรู้วิธีการศึกษาทางไกล

ความสำเร็จของนักศึกษาการศึกษาทางไกล จำเป็นต้องอาศัยการเรียนในลักษณะที่เรียกว่า “การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง” (Self - directed Learning) ซึ่งเป็นการเรียนที่เกิดจากความอยากรู้ อยากเห็น เป็นการเรียนรู้อย่างมีจุดมุ่งหมายโดยผู้เรียนจะต้องวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัย คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ 4 ประการ อ่านเพิ่มเติม...

ทช31003 ศิลปศึกษา


ศิลปศึกษาเป็นวิชาหนึ่งในสาระทักษะการดำเนินชีวิต โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง อธิบายความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมา ของทัศนศิลป์สากล ดนตรีสากล และนาฎศิลป์สากลเข้าใจถึงต้นกำเนิด ภูมิปัญญาและการอนุรักษ์

ประกอบด้วยเนื้อหา

บทที่ 1 ทัศนศิลป์
เรื่องที่ 1 ความเป็นมาของทัศนศิลป์สากล
เรื่องที่ 2 การวิพากย์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์สากล
เรื่องที่ 3 ทัศนศิลป์สากลที่เกิดจากความงามตามธรรมชาติและธรรมชาติกับทัศนศิลป์
เรื่องที่ 4 ภูมิปัญญาและการอนุรักษ์งานทัศนศิลป์

บทที่ 2  ดนตรีสากล
เรื่องที่ 1 ประวัติและความเป็นมาของดนตรี
เรื่องที่ 2 ประเภทของเครื่องดนตรี
เรื่องที่ 3 การประสมวงดนตรี
เรื่องที่ 4 ประเภทของเพลงสากล
เรื่องที่ 5 คุณค่าและความไพเราะของดนตรีสากล

บทที่ 3 นาฏศิลป์
เรื่องที่ 1 นาฏยนิยาม
เรื่องที่ 2 สุนทรียะทางนาฎศิลป์
เรื่องที่ 3 ประวัติของนาฏศิลป์
เรื่องที่ 4 ประเภทของละครสากล
เรื่องที่ 5 ละครกับภูมิปัญญาสากล
เรื่องที่ 6 ประวัติความเป็นมาวิวัฒนาการของกากรลีลาศสากล

เข้าสู่ระบบ Google Classroom


หมายเหตุ

(1)หลักสูตรออนไลน์นี้เป็นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระทักษะการดำเนินชีวิต รายวิชา ศิลปศึกษา (ทช31003) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(2)หน้าเอกสารเว็บนี้ เป็นเพียงฐานการเรียนรู้ เพื่อศึกษาและทบทวนเนื้อหาเท่านั้น การศึกษาตามระบบผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนในระบบ Google Classroom เพื่อดำเนินกิจกรรมประจำรายวิชาตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้

ชีวิตดิจิทัล(Digital Life)



ปัจจุบันรัฐบาลกำหนดนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาประเทศ จึงมีความจำเป็นที่ประชาชนต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งมีความสามารถในการนำความรู้ในไปใช้การดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถใช้บริการของรัฐได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ศึกษาเพิ่มเติม
หมายเหตุ
(1)หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร............................................ ที่
(2)หน้าเอกสารเว็บนี้ เป็นเพียงฐานการเรียนรู้ เพื่อศึกษาและทบทวนเนื้อหาเท่านั้น การศึกษาตามระบบผู้เรียนจะต้องลงทะเบียนในระบบ Google Classroom เพื่อดำเนินกิจกรรมประจำรายวิชาตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้


เข้าสู่ระบบ Google Classroom

สุนทรียะทางนาฏศิลป์คืออะไร



ความหมายของคำว่า “สุนทรียะ”หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีความซาบซึ้ง และเห็นคุณค่าในสิ่งดีงาม และไพเราะจากสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรืออาจเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นด้วยความประณีต ซึ่งมนุษย์สัมผัสและรับรู้ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ จนเกิดความพึงพอใจ ความประทับใจและทำให้เกิดความสุข จากสิ่งที่ตนได้พบเห็นและสัมผัส
นาฏศิลป์มีรูปแบบการแสดงที่แตกต่างกัน ทั้งที่เป็นการแสดงในรูปแบบของการฟ้อนรำ และการแสดงในรูปแบบของละครแต่ละประเภทจึงแตกต่างกัน  ศึกษาเพิ่มเติม

นาฏยนิยาม คืออะไร



นาฏยศิลป์ นาฏยนิยาม ความหมายของนาฏยศิลป์ หรือการฟ้อนรำที่ปราชญ์และนักวิชาการ ได้พยายามอธิบายคำว่านาฏศิลป์ไว้ในแง่มุมต่าง ๆ รูปลักษณ์ของนาฏศิลป์ซึ่งล้วนแสดงความหมายของนาฏศิลป์ที่หลากหลาย อันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่านาฏยศิลป์มีความสำคัญ เกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมที่ตั้งแต่อดีตกาล ศึกษาเพิ่มเติม

รู้ไหมว่าเครื่องดนตรีสากลมีกี่ประเภท


การกำเนิดของเครื่องดนตรีสากลเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรีง่าย ๆ จากธรรมชาติรอบตัว เช่น เริ่มจากการปรบมือ ผิวปาก เคาะหิน หรือนำกิ่งไม้มาตีกัน ซึ่งต่อมาได้มีการสร้างเครื่องดนตรีที่มีรูปทรงลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนศิลป วัฒนธรรมและลักษณะเครื่องดนตรีของชนชาติต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากลที่เป็นเครื่องดนตรีของชาวตะวันตกที่นำมาเล่นกัน แพร่หลายในปัจจุบัน ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนสถาบันการศึกษาทางไกล. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand